• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 144 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
บรรจง พลขันธ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
ปริญญา ญาณโภชน์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
•
นายกรณ์ จันทรโสภณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
•
นายอนิรุทธ์ จันทมูล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
6
•
นางประทุมวรรณ คันยุไร • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์
7
นายพิศาล ภูมิศรี • หัวหน้าภาควิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีทัศน์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
8
นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
9
•
นายพิษณุ ศิลาอาสน์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
10
•
นายถวิล เดชบุรัมย์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการออกแบบ
11
•
นายสมบูรณ์ แสงงาม • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
12
•
นางพิศมัย บุดดา • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการเงินและธนาคาร
• ครูประจำ ภาควิชาการเงินและธนาคาร
13
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
14
•
นางสาวศริญญา วรจันทร์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
15
นายสมชาติ สุขแสน • หัวหน้าภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์
16
นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
• ครูประจำ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
17
นางนพมาตร์ วาดเมือง • ครูประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการทั่วไป
18
นายชิษณุพงศ์ ปฐมวณิชกุล • ครูประจำ ภาควิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
19
•
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
20
•
นางจินตนา อุ่นเพ็ญ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
21
นางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
22
•
นายสมัย สีลาดเลา • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
23
นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
24
•
นางดารุณี ธรรมประวัติ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
25
•
นางมลิวัล กองศรี • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
26
•
นิราวรรรณ์ ภูหงษ์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
นางธัญญลักษณ์ ทองอินทร์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
28
อารยา พุฒธะพันธ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
29
นางเบญจพร ช่วยเกิด • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
30
•
นางนันทิยา อังกุรวัฒนานานุกุล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
31
นางมลิวรรณ ศรีมงคล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
32
สุพัตตา คุ้มสุวรรณ์ • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
•
นางสาวกิตต์สิณี นุ่นภักดี • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
34
นางวัชราภรณ์ มาหนู • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
35
•
นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
36
•
นายมงคล แสงอรุณ • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวัดและประเมินผล
37
•
นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
38
นางสาวเบญจพร หลวงเทพ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
39
นางปัญจรัตน์ คำทองสุข • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
40
นางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
41
•
นายทวีทรัพย์ แก้วสังข์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
42
•
นายประมุข ธรรมศิรารักษ์ • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
43
•
นางภิมลวรรณ สุพรรณ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
44
นางขนิษฐา จิณรักษ์ • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45
วัลภา กุญชะโมรินทร์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
46
นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
47
อาคม ยะหัตตะ • ครูประจำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
48
นางพวงแก้ว กำธรเจริญ • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
49
•
นางจุฬาลักษณ์ ถาไชยลา • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50
•
นางมณีวรรณ แสงงาม • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51
นางวิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
52
นางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
53
•
นางสาวผ่องศรี บัวบุตร • ครูประจำ ภาควิชาการเงินและธนาคาร
54
•
นางสาวธาริกา สุวรรณศรี • ครูประจำ ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
55
•
นางคารวศรี ลำมะยศ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
56
•
นางนันทา เพ็ตมาน • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริหารและห้องสมุด
57
•
นางวราภรณ์ คำพิชิต • หัวหน้างาน งานการบัญชี
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
58
นิติพงศ์ จำนงนิตย์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
59
นางละมุล ปะวะโข • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60
นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
61
รจนา บัวศรีภูมิ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
62
นางพชรภัทร สาลี • ครูประจำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
63
•
นายกอปรบุญ วงค์วีระพันธ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
64
ปนิสรา อรกุล • ครูประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
65
•
นางกัลยกร พรมบ้านสังข์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
66
จินตนา คำทอง • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
67
นางสาวรภัสพร สีเสน • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
68
•
นางสาวรัตนา สาระคำ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการเงินและธนาคาร
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
69
นางสาวจีราภา บุญจิราพัชร • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
70
ณัฐพล ชิณแสน • ครูพิเศษสอน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
71
•
นางจันทรา ทองประดิษฐ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
72
นางสาวรญา พิงไธสง • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
73
นางสาวฐิติมา วงศ์บุตร • ครูพิเศษสอน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
74
•
นายจำนงค์ วงค์สุทัศน์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
75
นายธวัชชัย คำวงษา • ครูพิเศษสอน การจัดการโลจิสติกส์
76
•
สุธิดา พงษ์ทองเจริญ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
77
นายณัฐชากร ศรีสมบัติ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีทัศน์
78
นายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
79
นายจรูญพรรณ กุลมาตย์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการออกแบบ
80
นางสาวมนชญษร นะตะ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
81
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
•
นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
83
นางสาวพนิดา ทองนาค • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
84
นายฉัตรมงคล ไชยเดือน • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาการออกแบบ
85
นายนราธิป วิมูลอาจ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
86
นายเจษฎาวัจน์ เรืองบุญ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
87
นายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
88
•
นายรัก ปิดตาทานัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
89
•
นายนิรมิตร แก้วสีหา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
90
นายจำนงค์ จันสุนีย์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
91
•
นายสันติ เทียงมา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
92
•
นายสุรศักดิ์ ทุงจันทร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
93
•
นางกมลภัทร บุญมาศ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
94
•
นายทรงศักดิ์ ทองนาค • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
95
•
นางสายไหม คลังแสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
96
•
นายฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริหารและห้องสมุด
97
•
นางอุไลพร ศรีวิลัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริหารและห้องสมุด
98
•
นางฐิตาภรณ์ จันสุนีย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
99
•
นางฉันทนา วรรณศิริ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
100
•
นายครรชิต ทับลือชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ