• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 136 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายอนิรุทธ์ จันทมูล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
บรรจง พลขันธ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
ปริญญา ญาณโภชน์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
•
นายกรณ์ จันทรโสภณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
•
นางสาวศริญญา วรจันทร์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
7
นางเบญจพร ช่วยเกิด • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
8
นางพชรภัทร สาลี • ครูประจำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
9
•
นายถวิล เดชบุรัมย์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการออกแบบ
10
นายพิศาล ภูมิศรี • หัวหน้าภาควิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีทัศน์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
11
•
นายพิษณุ ศิลาอาสน์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
12
•
นางสาวพิศมัย จำรัสรักษ์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการเงินและธนาคาร
• ครูประจำ ภาควิชาการเงินและธนาคาร
13
นายสมชาติ สุขแสน • หัวหน้าภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์
14
นางนพมาตร์ วาดเมือง • ครูประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการทั่วไป
15
•
นายมงคล แสงอรุณ • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวัดและประเมินผล
16
•
นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
17
•
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
18
•
นางดารุณี ธรรมประวัติ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
19
•
สุริยา ยะโส • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
20
นางวิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
21
•
นางคารวศรี ลำมะยศ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
22
•
นางนันทิยา อังกุรวัฒนานานุกุล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
23
สุพัตตา คุ้มสุวรรณ์ • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
นางอุไรวรรณ จันทมูล • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริหารและห้องสมุด
25
•
นิราวรรรณ์ ภูหงษ์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26
จินตนา คำทอง • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
27
ปนิสรา อรกุล • ครูประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
28
อารยา พุฒธะพันธ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
29
•
นางสาวกิตต์สิณี นุ่นภักดี • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
30
นายชิษณุพงศ์ ปฐมวณิชกุล • ครูประจำ ภาควิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
31
นางธัญญลักษณ์ ทองอินทร์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
32
นางปัญจรัตน์ คำทองสุข • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
33
นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
34
นางณัฏฐา ดาวเรือง • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
35
•
นางภิมลวรรณ สุพรรณ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
36
นางเกษร ศรีศิลป์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
37
•
นายกอปรบุญ วงค์วีระพันธ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
38
•
นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
39
•
นางจุฬาลักษณ์ ถาไชยลา • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
•
นางมณีวรรณ แสงงาม • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41
นางขนิษฐา จิณรักษ์ • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
วัลภา กุญชะโมรินทร์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
43
นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
44
•
นายสมบูรณ์ แสงงาม • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
45
•
นายประมุข ธรรมศิรารักษ์ • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
46
•
นางนันทา เพ็ตมาน • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริหารและห้องสมุด
47
•
นางวราภรณ์ คำพิชิต • หัวหน้างาน งานการบัญชี
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
48
นางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
49
•
นางสาวผ่องศรี บัวบุตร • ครูประจำ ภาควิชาการเงินและธนาคาร
50
•
นายทวีทรัพย์ แก้วสังข์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
51
•
ธัญญาศิริ สุวรรณศรี • ครูประจำ ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
52
•
นางสาวคุณะจรรย์ สุขณิพัทธ์ • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
53
นางพวงแก้ว กำธรเจริญ • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
54
•
นางมลิวัล กองศรี • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
55
นางละมุล ปะวะโข • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
57
อาคม ยะหัตตะ • ครูประจำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
58
•
นางกัลยกร พรมบ้านสังข์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
59
นิติพงศ์ จำนงนิตย์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
60
นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
• ครูประจำ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
61
รจนา บัวศรีภูมิ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
62
•
นางจิราวรรณ สินค้าเจริญ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
63
•
นางสาวประทุมวดี ชัญถาวร • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
64
•
นางภัทราวดี ปรีจำรัส • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
65
ศุภสิทธิ์ ปัญญาแก้ว • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
66
นางสาวไพจิตร ศรีวันทา • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
67
•
นางจันทรา ทองประดิษฐ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
68
ณัฐพล ชิณแสน • ครูพิเศษสอน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
69
•
นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
70
นายเจษฎาวัจน์ เรืองบุญ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
71
นายฉัตรมงคล ไชยเดือน • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาการออกแบบ
72
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73
นายจรูญพรรณ กุลมาตย์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการออกแบบ
74
นายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
75
•
นายรัก ปิดตาทานัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
76
นายจำนงค์ จันสุนีย์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
77
•
นางจินตนา อุ่นเพ็ญ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
78
•
นายสันติ เทียงมา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
79
•
นายนิรมิตร แก้วสีหา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
80
•
นายสุรศักดิ์ ทุงจันทร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
81
•
นายทรงศักดิ์ ทองนาค • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
82
•
นางกมลภัทร บุญมาศ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
83
•
นายฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริหารและห้องสมุด
84
•
นางอัญชุรี โมครัตน์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
85
•
นางสายไหม คลังแสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
86
•
นายเอกชัย ไชยเทพ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
87
•
นางอุไลพร ศรีวิลัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริหารและห้องสมุด
88
•
นายครรชิต ทับลือชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
89
•
นางฐิตาภรณ์ จันสุนีย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
90
•
นางฉันทนา วรรณศิริ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
91
•
นายสุริยา จารุนัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
92
•
หยกนภา เพชรล้ำ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
93
•
พัชรียา วงษ์ภิรงค์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
94
•
นางสาววิลาสินี สุระเทวี • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
95
•
สุวดี โยธะคง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
96
นายสุกัน บัณฑิตเสน • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
97
นางสาวนิรมล เทียมทะนงค์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
98
•
นางสาววราภรณ์ อินลี • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
99
•
จิตรานุช อธิพัฒน์วาทิน • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
100
•
นายอาณัติ เหลือมศรี • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• พนักงานราชการ(สอน) ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ